Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021

 
 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν. 4305/2014 ΣΤΟΝ 'ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ'

Οι δόσεις ρύθμισης Ν. 4305/2014 απεικονίζονται στη διαδικτυακή υπηρεσία «Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου». Ο Οργανισμός καλεί τους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ www.oaee.gr και να ενημερωθούν για την «πορεία» της ρύθμισής τους και το ακριβές ποσό της τρέχουσας ή καθυστερούμενης δόσης που πρέπει να καταβάλουν την 21.9.2017 μέσω πάγιας εντολής (Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου - Ρυθμίσεις).

Για την απρόσκοπτη καταβολή των δόσεων, προτείνονται:

- πίστωση των Τραπεζικών Λογαριασμών από την Τετάρτη 20.9.2017

- επαρκές όριο ανάληψης για την εξόφληση του ποσού δόσης ή δόσεων, με ενδεχόμενη επιβάρυνση καθυστέρησης