Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

 
 
Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Σε απάντηση ερώτησης για τις δαπάνες διοίκησης των ετών 2009, 2010 και του πενταμήνου Ιανουάριος - Μάιος 2011, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα:


ΔΑΠΑΝΕΣ

2009

2010

ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ 2011

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

74.939.313,00

62.284.273,44

26.434.826,07

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

1.573.983,01

1.134.141,82

524.182,31

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

17.624.520,27

15.612.113,65

6.832.294,37

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΩΝ

14.657.054,70

12.057.396.69

5.152.200,28

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

14.301.248,48

15.925.814,03

2.911.754,10

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ)

6.708.505,24

5.459,086,18

1.322.925,37

ΕΝΟΙΚΙΑ

4.145.475,88

3.818.735,42

1.580.972,17

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

1.465.853,72

901.426,14

457.979,44

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

48.645,06

47.130,15

55.598,48

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

602.479,93

386.316,11

128.100,00

ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

1.274.818,88

553.800,62

169.552,54

ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ

369.567,06

370.455,01

193.855,55

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

558.275,10

616.448,03

250.902,74

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

292.708,36

205.622,77

160.447,26

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

5.965.215,20

5.283.390,91

821.824,96

ΣΥΝΟΛΟ

144.527.663,89

124.656.150,97

46.997.415,64