Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Συντάξεων

Μηνιαία Σύνταξη Λόγω Γήρατος & Αναπηρίας/Κατώτατα όρια

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισμένοι πριν 1/1/1993) 

TEBE

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΕΒΕ ( ΠΔ 116/88 άρθρο 9) το ποσό της μηνιαίας σύνταξης γήρατος και αναπηρίας αποτελείται:

Α) Από το βασικό ποσό ίσο με το τετραπλάσιο του ποσού της μηνιαίας εισφοράς της Α’ ασφαλιστικής κατηγορίας του κλάδου σύνταξης.

Β) Από προσαυξήσεις που υπολογίζονται στο ποσό της μηνιαίας εισφοράς του κλάδου σύνταξης των αντίστοιχων κατηγοριών στις οποίες είχε καταταγεί ο ασφαλισμένος ως εξής:

 

1) Για τα πρώτα 30 έτη ασφάλισης προσαύξηση 15% για κάθε έτος.

2) Από το 31ο-35ο έτος ασφάλισης προσαύξηση 25% για κάθε έτος.

3) Από το 36ο έτος ασφάλισης προσαύξηση 30% για κάθε έτος.

 

 

Το βασικό ποσό και οι προσαυξήσεις υπολογίζονται στα ποσά των μηνιαίων εισφορών των αντίστοιχων ασφαλιστικών κατηγοριών που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

 

                       

TΑE

Σύμφωνα με το ΠΔ 668/81 άρθρ. 97 (καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΑΕ) το ποσό της μηνιαίας σύνταξης γήρατος και αναπηρίας  ορίστηκε με κλίμακα 35 ετών κατά ασφαλιστική κατηγορία και για κάθε έτος ασφάλισης χορηγούνται τόσα τριακοστά πέμπτα όσος και ο αριθμός των συντάξιμων ετών στην αντίστοιχη κατηγορία.

Για χρόνο πέραν των 35 ετών, προσαυξάνεται το ποσό της σύνταξης των 35 ετών με 5% για κάθε έτος.

Η παραπάνω κλίμακα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων.

 

TΣΑ

Σύμφωνα με το ΠΔ 669/81 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 418/85 άρθρο 9 (καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΣΑ) το ποσό της σύνταξης γήρατος και αναπηρίας  αποτελεί το ποσό της βασικής μηνιαίας σύνταξης των 15 ετών, στο οποίο για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης προστίθεται ποσοστό 3%.

Η παραπάνω κλίμακα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων.

OAEE

 Η μηνιαία σύνταξη γήρατος και αναπηρίας με τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ , συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας.

Το κατώτατο όριο μηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας καθορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε 15 χρόνια ασφάλισης στην 6η ασφαλιστική κατηγορία.

Σχετικό το άρθρο 24, Π.Δ. 258/05 (ΦΕΚ 316/28-12-05).

 

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (άρθρ.29 Ν. 2084/92 από 1/1/93 )

 Η μηνιαία σύνταξη γήρατος και αναπηρίας με τις διατάξεις των Νέων ασφαλισμένων , συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας.

Ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας διαμορφώνεται το ποσό της σύνταξης λόγω αναπηρίας ως εξής:

 

  Π.Α. 80%:  ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

  Π.Α. 67% : ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ¼

  Π.Α. 50%: ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ½

Το κατώτατο όριο μηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας των Νέων προσδιορίζονται στο 70% του κατωτάτου μισθού εγγάμου με πλήρη απασχόληση κατά το έτος 2002 (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002) προσαυξημένο με τα ποσοστά αυξήσεων των επομένων ετών.