Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Συντάξεων

Υπολογισμός Σύνταξης

ΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Για να θεμελιώσει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα και για τον προσδιορισμό του ποσού σύνταξης, ως συντάξιμος χρόνος λογίζεται:

1.     Ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης.

2.     Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.

3.     Ο χρόνος Διαδοχικής Ασφάλισης.

4.     Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας που αναγνωρίστηκε σύμφωνα με το Ν.1358/83 , N.3232/04.

5.     Ο χρόνος φυλάκισης, αιχμαλωσίας, ομηρίας και εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 1941-1945.

6.     Ο χρόνος Εθνικής Αντίστασης.

7.     Ο χρόνος αναγνώρισης στο Δημόσιο (προσληφθέντων μέχρι 31/12/1982)

8.     Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (15 συντάξιμα έτη).

9.     Ο χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στα καταργούμενα Ταμεία (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) μέχρι 31/12/06 ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί πράξη διαγραφής και δεν υπάρχει ασφάλιση γι’ αυτό το χρονικό διάστημα σε άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο ,αρθ.18 παρ.4, Π.Δ.258/05(ΦΕΚ 316/28-12-05).

10.  Ο χρόνος Τυπικής Ασφάλισης, αρθ.7, Π.Δ.258/05 (ΦΕΚ 316/28-12-05).

11.  Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και ανεργίας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία δεκαετία-αρθ.40 Ν.2084/92) για δικαίωμα λόγω γήρατος.

12.  Αναγνωριζόμενοι χρόνοι της παρ.18 του αρθ.10 του Ν.3863/2010 (σχετ. εγκύκλιος 110/2010 )

-     ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών

-     ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δύο έτη

-     ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού,  ή μέσης επαγγελματικής σχολής μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών τα οποία ισχύουν για τη συγκεκριμένη σχολή κατά την αποφοίτηση

-     ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου

-     ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας

-     ο χρόνος απεργίας

-     ο πλασματικός χρόνος του αρθρ. 141 Ν. 3655/2008 που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών

-     ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις,  δηλαδή χρόνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage),  διάρκειας μέχρι ένα έτος

-     ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα μητρώα των πρώην ταμείων ΤΕΒΕ – ΤΑΕ - ΤΣΑ  ή του ΟΑΕΕ διάρκειας μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.