Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

 
 
Εισφορές

Εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών

Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να καταβάλλουν  την διμηνιαία εισφορά το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου της αναφερόμενης περιόδου μηνός, διαφορετικά από την 1η του μεθεπόμενου θεωρείται καθυστερούμενη και επιβαρύνεται με πρόσθετο τέλος, 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε ένα από τους επόμενους μήνες και μέχρι 100% κατ΄ ανώτατο όριο.
Με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 προβλέπεται ότι από 1/1/2013 τα τέλη καθυστέρησης καταργούνται και οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το εν λόγω επιτόκιο έχει διαμορφωθεί σε 8,05 %.