Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020

 
 
Εισφορές

Βεβαιώσεις για Αυτοκινητιστές

Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους αυτοκινητιστές χορηγούνται οι παρακάτω βεβαιώσεις:

-Για το Υπουργείο Μεταφορών

Για κάθε μεταβολή σχετικά με το ΔΧ αυτοκίνητο, ήτοι: Αγορά, πώληση, αντικατάσταση, αποχαρακτηρισμό, μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας, αλλαγή κινητήρα, αλλαγή έδρας, ένταξη σε εταιρεία, ΚΤΕΟ, ανανέωση άδειας οδήγησης, ανανέωση άδειας εκπαιδευτή, ανανέωση ειδικής άδειας.

 

-Για είσπραξη χρημάτων

Για το Δημόσιο ή άλλο φορέα (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) όπου έχουν εντάξει τα ΔΧ αυτοκίνητά τους ή για παροχή εργασίας.

Α. Για τους αυτοκινητιστές απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του ΔΧ αυτοκινήτου εφόσον αυτό δεν έχει προσκομιστεί.

2. Συμβόλαια αγοράς ή πώλησης των κατεχομένων ΔΧ αυτοκινήτων εφόσον αυτά δεν έχουν προσκομιστεί.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν τα κατεχόμενα ΔΧ αυτοκίνητα, το είδος αυτών και το ποσοστό ιδιοκτησίας στο καθένα.

4. Άδεια Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) όταν πρόκειται για ΔΧ τουριστικό λεωφορείο.

Β. Για τους εκπαιδευτές αυτοκινήτου απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας εκπαιδευτικού αυτοκινήτου εφόσον δεν έχει προσκομιστεί.

2. Δελτίο καταλληλότητας του εκπαιδευτικού αυτοκινήτου ή άδεια λειτουργίας Σχολής οδηγών σε ισχύ από όπου βεβαιώνεται η λειτουργία της από τη Δ Ο Υ εφόσον αυτή δεν έχει προσκομιστεί.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας εκπαιδευτή οδηγών σε ισχύ.