Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

 
 
Εισφορές

Βεβαιώσεις για ΔΟΥ

Για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στην αρμόδια ΔΟΥ απαιτείται υποβολή βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον οικείο Ασφ/κο Οργανισμό. Αυτή χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ασφ/νου που υποβάλλεται στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ή μόνο για τους ασφ/νους που έχουν καταβάλλει εισφορές μηχανογραφικά αποστέλλεται ταχυδρομικά στο τέλος κάθε έτους εφόσον αυτοί είναι ταμειακά ενήμεροι.

 Από 01-01-07 ασφαλισμένοι που ασκούν επάγγελμα σε προαιρετική περιοχή (περιοχή κάτω των 2000 κατοίκων) και είναι προαιρετικά ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ για να θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι, δηλαδή να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει όλες τις απαιτητές ασφ/κες εισφορές καθόσον από 01-01-07 η προαιρετική ασφάλιση των προσώπων αυτών εξομοιούται με την υποχρεωτική. (Σχετική η αριθμ. 75/07 Εγκύκλιος Οδηγία)

Η διάρκεια των παραπάνω βεβαιώσεων είναι ενός έτους.

Κατεβάστε σχ. Υπόδειγμα Αίτησης :

Αίτηση Ταμειακής Ενημερότητας