Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

 
 
Εισφορές

Παραγραφή Υποχρεώσεων

          Το δικαίωμα του Οργανισμού προς απαίτηση των οφειλόμενων εισφορών παραγράφεται μετά την παρέλευση εικοσαετίας από τη λήξη του Οικονομικού έτους, κατά το οποίο αυτές κατέστησαν απαιτητές. Σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Ε.Π.Τ. ή ρύθμισης των οφειλών σε δόσεις ή υποβολής μήνυσης από τον Οργανισμό ή κάθε άλλη περίπτωση προβλεπόμενη από τον Κ.Ε.Δ.Ε., η παραγραφή διακόπτεται και αρχίζει νέα εικοσαετής. Ο ασφαλισμένος δικαιούται αν επιθυμεί να καταβάλλει τις εισφορές ακόμα και αν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Οργανισμού για απαίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή ο Οργανισμός υποχρεούται να συνυπολογίσει το χρόνο, για τον οποίο καταβλήθηκαν οι εισφορές, ως χρόνο ασφάλισης.