Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020

 
 
Εισφορές

Εμπρόθεσμη Καταβολή Εισφορών

    

Ημερομηνίες βεβαίωσης και εμπρόθεσμης καταβολής εισφορών 2015
Δίμηνο/ Μήνας
εισφοράς
Ημερομηνία
βεβαίωσης εισφορών
Ημερομηνία
εμπρόθεσμης καταβολής
11ος-12ος/2014 19.12.2014 2.2.2015
1ος-2ος/2015 20.2.2015 31.3.2015
3ος/2015* 20.3.2015** 30.4.2015
4ος/2015 20.4.2015 2.6.2015
5ος/2015 20.5.2015 30.6.2015
6ος/2015 19.6.2015 31.7.2015
7ος/2015 20.7.2015 31.8.2015
8ος/2015 20.8.2015 30.9.2015
9ος/2015 18.9.2015 30.10.2015
10ος/2015 20.10.2015 30.11.2015
11ος/2015 20.11.2015 31.12.2015
12ος/2015 18.12.2015 1.2.2016
*   Από 1.3.2015 οι εισφορές καταβάλλονται μηνιαίως.
**Οι ημερομηνίες βεβαίωσης των μηνιαίων εισφορών ενδέχεται να τροποποιηθούν. 
  Εισφορές που καταβάλλονται μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8%). 
  Οι ασφαλιστικές εισφορές οποιασδήποτε χρονικής περιόδου καταβάλλονται με το ασφάλιστρο
που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής και επιβαρύνονται με τις ισχύουσες προσαυξήσεις.