Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

 
 
Εισφορές

Μέτρα Είσπραξης Εισφορών

Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές άνω των 5.000 € βεβαιώνονται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) (άρθρο 101 Ν.4172/2013).