Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ασφάλιση

Εξαίρεση από τον κλάδο υγείας

              Στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους.

              Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχουν το δικαίωμα να εξαιρεθούν με αίτησή τους από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας (Υπουργική Απόφαση αρ. 35/1385/29-9-1999), εφόσον είναι άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου για παροχές ασθένειας στο Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό, απαλλασσόμενοι της υποχρέωσης καταβολής της αντίστοιχης εισφοράς Κλάδου Υγείας.

Προϋποθέσεις εξαίρεσης:

α) Υποβολή αίτησης εξαίρεσης του ασφαλισμένου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

β) Να καλύπτεται για παροχές ασθενείας από άλλο Οργανισμό κύριας ασφάλισης εξ’ ιδίου δικαιώματος ως:

- Αμεσα ασφαλισμένος.

- Συνταξιούχος από δική του απασχόληση.

- Συνταξιούχος λόγω θανάτου.

- Στρατευμένος εφόσον είναι άγαμος.

- Φοιτητής προπτυχιακός και μεταπτυχιακός.

   Για τους περιοδικά ή εποχιακά απασχολούμενους άλλων φορέων απαιτούνται 150 ημερομίσθια στην ασφάλιση του άλλου φορέα κατ’ έτος, προκειμένου να χορηγηθεί η εν λόγω εξαίρεση.

 Η εξαίρεση αρχίζει:

α) Από την πρώτη του επομένου μήνα υποβολής της αίτησης.

β) Σε περίπτωση που το δικαίωμα ασκηθεί κατά την εγγραφή, η απαλλαγή χωρεί από την εγγραφή.

γ) Αναδρομική εξαίρεση σε χρόνο προγενέστερο της δήλωσης επιλογής δεν επιτρέπεται.

δ) Εφόσον γίνει επιλογή Οργανισμού ασφάλισης αυτή δεν μπορεί να μεταβληθεί προ της παρόδου τουλάχιστον διετίας από την προηγούμενη επιλογή.

Η εξαίρεση διαρκεί:

α) Για όσο χρόνο διαρκεί η ασφαλιστική ικανότητα του προσώπου στον άλλο επιλεγέντα Οργανισμό, (υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης του φορέα ή θεωρημένο βιβλιάριο ασθενείας κάθε έτος).

β) Για πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και τους συνταξιούχους λόγω γήρατος, ανικανότητας εφόρου ζωής ή θανάτου, του Δημοσίου ή άλλου Οργανισμού Κύριας ασφ/σης η εξαίρεση από τον κλάδο Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε διαρκεί επ’ αόριστον.

γ) Σε περίπτωση που μεσολαβεί χρονικό διάστημα από τη λήξη της εξαίρεσης μέχρι την υποβολή του αποδεικτικού στοιχείου της συνέχισης της κάλυψης από τον ήδη επιλεγέντα φορέα και εφόσον δεν έχει παρέλθει διετία από την επιλογή του άλλου Οργανισμού ασφάλισης, η απαλλαγή θεωρείται συνεχόμενη υπό τον όρο ότι δεν έχει εκδοθεί βιβλιάριο ασθενείας, αλλιώς από τον επόμενο μήνα εκείνου της υποβολής της αίτησης.

δ) Στην περίπτωση που παρέλθει διετία από την επιλογή άλλου Οργανισμού ασφάλισης ασθενείας και μετά την εκπνοή αυτής ο ασφαλισμένος καταβάλλει εισφορές κλάδου υγείας του Ο.Α.Ε.Ε, λογίζεται ότι επιλέγεται ο συγκεκριμένος κλάδος για παροχές ασθένειας.

ε) Στους συνταξιούχους λόγω ανικανότητας άλλων ασφαλιστικών Οργανισμών για τη συνέχιση της εξαίρεσης απαιτείται σχετική βεβαίωση και συνταξιοδοτική απόφαση παράτασης της ανικανότητας.

 Η εξαίρεση λήγει:

α) Με την λήξη της ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας στον άλλο Οργανισμό ασφάλισης ασθένειας, οποτεδήποτε.

β) Με την καταβολή εισφορών του κλάδου μετά την παρέλευση διετίας από την προηγούμενη επιλογή του.