Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ασφάλιση

Ασφάλιση Αλλοδαπών

  • Ασφάλιση Υπηκόων Μελών της Ε.Ε.

             Από 01/05/2010, ισχύουν και εφαρμόζονται οι νέοι Κοινοτικοί Κανονισμοί για το συντονισμό των συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης  δηλ. ο Ευρωπαϊκός  Κανονισμός (Ε.Κ.) 883/2004 και ο Εφαρμοστικός Κανονισμός (Ε.Κ.) 987/2009, σε αντικατάσταση των  Κοινοτικών Κανονισμών 1408/71 και 574/72 αντίστοιχα.

           Oι νέοι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα μέρη τους, ισχύουν στο εσωτερικό κάθε κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατισχύουν της Εθνικής Νομοθεσίας.

           Εφαρμόζονται πλέον στην Ελβετία, από 01/04/2012  (εγκύκλιος αρ. 39/2012), καθώς και στα κράτη του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) δηλ. Λίχτενσταϊν, Νορβηγία και Ισλανδία, από 01/06/2012 (εγκύκλιος αρ.40/2012).

           Οι νέοι κανόνες για τον προσδιορισμό της Εφαρμοστέας Νομοθεσίας, περιλαμβάνονται στα άρθρα 11-16 του τίτλου ΙΙ του Κανονισμού (Ε.Κ.) 883/2004 και στα άρθρα 5-21 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (Ε.Κ.) 987/2009, καθώς επίσης και στις Αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής (ΔΕΚΑΔΕ) Α1,Α2 της 12-6-09 και Α3 της 17-12-09.

             Παραθέτουμε, παρακάτω, τις βασικές διατάξεις των ως άνω νέων Κανονισμών, προς ενημέρωσή σας, που αφορούν σε θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση διακινούμενων εργαζομένων-υπηκόων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι στην Ελλάδα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ως αυτοαπασχολούμενοι:  

                                                                    
Γενικός Κανόνας (ΕΚ 883/2004 άρθρο 11 παρ.1)

            
«Τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός υπάγονται στην νομοθεσία ενός και μόνο κράτους-μέλους».
Η νομοθεσία αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
   
1. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ (1) ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ
(
ΕΚ 883/2004 άρθρο 11 παρ. 3(α))
   
           «Το πρόσωπο που ασκεί μη μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος-μέλος, υπάγεται στη νομοθεσία του εν λόγω κράτους-μέλους».

   
2. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ & ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΜΗΝΩΝ   
(
ΕΚ 883/2004 άρθρο12 παρ. 2)
   
            «Το πρόσωπο που ασκεί κανονικά μη μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος-μέλος και το οποίο μεταβαίνει για να ασκήσει παρόμοια δραστηριότητα σε άλλο κράτος-μέλος, εξακολουθεί να υπάγεται στη νομοθεσία του πρώτου κράτους-μέλους, υπό τον όρο ότι η προβλεπόμενη διάρκεια της δραστηριότητας αυτής δε  υπερβαίνει τους 24 μήνες».
               ΔΗΛΑΔΗ, πρόσωπο που π.χ. ασκεί μη μισθωτή δηλ. αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα, για την οποία είναι υποχρεωτικά ασφαλιστέο στον ΟΑΕΕ, παραμένει στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, σε περίπτωση που μεταβεί σε άλλο κράτος-μέλος για την άσκηση προσωρινής παρόμοιας δραστηριότητας, διάρκειας μέχρι 24 μηνών.   
             Από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του εφαρμοστικού κανονισμού (ΕΚ) 987/2009 διευκρινίζεται, ότι κριτήριο καθορισμού του αν η δραστηριότητα που θα ασκηθεί στο άλλο κράτος-μέλος είναι «παρόμοια», είναι η πραγματική φύση της δραστηριότητας και όχι ο χαρακτηρισμός αυτής ως μισθωτής ή μη μισθωτής, τον οποίο δίνει ενδεχομένως στη δραστηριότητα αυτή το άλλο κράτος-μέλος.
   


3. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ                                                (ΕΚ 883/2004 άρθρο 13 παρ.2)


            «Το πρόσωπο που ασκεί κανονικά μη μισθωτή δραστηριότητα σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη, υπάγεται:
-στη νομοθεσία του κράτους-μέλους κατοικίας, εάν ασκεί ουσιώδες μέρος της δραστηριότητάς του σε αυτό
-στη νομοθεσία του κράτους-μέλους στο οποίο ευρίσκεται το κέντρο των συμφερόντων των δραστηριοτήτων του, εάν δεν κατοικεί σε ένα από τα κράτη-μέλη στα οποία ασκεί ουσιώδες μέρος της δραστηριότητάς του».
 

4. ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ & ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(
ΕΚ 883/2004 άρθρο 13 παρ.3)

            «Το πρόσωπο το οποίο ασκεί κανονικά μισθωτή δραστηριότητα και μη μισθωτή δραστηριότητα σε διαφορετικά κράτη-μέλη, υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους-μέλους στο οποίο ασκεί μισθωτή δραστηριότητα».
                ΔΗΛΑΔΗ, στις περιπτώσεις αυτές η άσκηση της μισθωτής απασχόλησης, υπερτερεί της μη μισθωτής και επομένως, πρόσωπο που ασκεί ταυτόχρονα μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος-μέλος και αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα, για την οποία είναι ασφαλιστέο στον ΟΑΕΕ, υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους-μέλους, στο  οποίο ασκεί μισθωτή δραστηριότητα και επομένως απαλλάσσεται της ασφάλισής του στον ΟΑΕΕ.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(
ΕΚ 883/2004 άρθρο 13 παρ. 4)

             «Το πρόσωπο που απασχολείται ως δημόσιος υπάλληλος σε ένα κράτος-μέλος και το οποίο ασκεί μη μισθωτή δραστηριότητα σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη-μέλη, υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους-μέλους, στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που τον απασχολεί».
                 ΔΗΛΑΔΗ, δημόσιος υπάλληλος άλλου κράτους-μέλους, που ασκεί αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα, για την οποία είναι ασφαλιστέος στον ΟΑΕΕ, απαλλάσσεται της ασφάλισής του στον ΟΑΕΕ.

             Επίσης , σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Κανονισμού ((Ε.Κ.) 883/04 «Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών ή οι οργανισμοί που έχουν ορισθεί από τις αρχές αυτές μπορούν να προβλέψουν, με κοινή συμφωνία, προς το συμφέρον ορισμένων προσώπων ή ορισμένων κατηγοριών προσώπων, εξαιρέσεις από τα  άρθρα 11 έως 15»


6. ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(
ΕΚ 883/2004 άρθρο 16 παρ. 2 κατ’ αντίστροφη αναλογία εφαρμοζομένου και άρθρο 31)

               Από τον συνδυασμό των διατάξεων των εν λόγω άρθρων προκύπτει, ότι ο συνταξιούχος άλλου κράτους-μέλους, που ασκεί αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα, υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ανεξάρτητα από τη χώρα κατοικίας του.

                                                ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

             Οι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας, που δραστηριοποιούνται ατομικά ως ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 και του Π.Δ. 33/1979, όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωμάτια, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (σχετ. η αρ. 15/2015 εγκύκλιός μας).

                                                 ΦΟΡΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ (PORTABLE DOCUMENTS)

             Προκειμένου για τον  συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και για την διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν τους διακινούμενους εργαζόμενους στα πλαίσια των νέων Κανονισμών (Ε.Κ.) 883/04 και 987/09, έχει καθορισθεί η χρήση φορητών εγγράφων (Portable Documents):

               -  Α1: εξαίρεση από την ασφάλιση

              - U1: πιστοποίηση περιόδων ασφάλισης και απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης σε άλλη χώρα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα ληφθούν υπόψη για την χορήγηση των παροχών ανεργίας.

               - U2: εξουσιοδότηση για την εξαγωγή της παροχής ανεργίας, αν είστε άνεργος σε  χώρα της Ε.Ε και  επιθυμείτε να μετακινηθείτε σε άλλο κράτος της Ε.Ε. για εργασία.

                - U3: εκδίδεται εάν αναζητάτε εργασία σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας ταυτόχρονα την παροχή ανεργίας από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                - S1: επιτρέπει σε σας (ή/και στα μέλη της οικογένειάς σας) να υπαχθείτε σε καθεστώς υγειονομικής  περίθαλψης εφόσον κατοικείτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είστε ασφαλισμένοι σε μια  άλλη. Το έντυπο παραδίδεται κατά άτομο (όχι κατά οικογένεια).

                -  S2:  επιτρέπει σε ένα πρόσωπο που είναι ασφαλισμένο σε χώρα της Ε.Ε.  να αποδείξει το δικαίωμά του για προγραμματισμένη ιατρική φροντίδα σε άλλη χώρα της Ε.Ε.. 

                -  S3: μπορεί να εκδοθεί για εσάς (και τα μέλη της οικογενείας σας) μόνον εφόσον είστε πρώην μεθοριακός εργαζόμενος κατοίκων σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει εργαστεί ως  μεθοριακός εργαζόμενος σε άλλη χώρα. Αποδεικνύει το δικαίωμά σας (ή των μελών της οικογένειάς σας) σε συγκεκριμένη ιατρική θεραπεία στη χώρα όπου εργαζόσασταν.

                - DA1: παρέχει το δικαίωμα να λάβετε ιατρική περίθαλψη και άλλες ειδικές παροχές σε είδος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε υπό προϋποθέσεις που προβλέπονται για περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματική ασθένεια.

                 - P1: παρέχει μια επισκόπηση των αποφάσεων που λαμβάνονται στην περίπτωσή σας από τους διάφορους φορείς στις χώρες της ΕΕ στις οποίες έχετε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, επιζώντων ή αναπηρίας.

 

 

  • Ασφάλιση Υπηκόων Μελών Ε.Ε. & Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών

             Κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αρ. 723/04 «για την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος το οποίο  εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών», οι υπάλληλοι των Οργάνων της Ε.Ε. υπάγονται υποχρεωτικά στο Συνταξιοδοτικό Σύστημα και στο Κοινό Καθεστώς Υγειονομικής Ασφάλισης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

              Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού κατισχύουν των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλειας, άρα και του Οργανισμού μας, με συνέπεια την απαλλαγή των ενδιαφερομένων από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ, κατά το χρονικό διάστημα της παράλληλης υπαγωγής τους στο ειδικό σύστημα ασφάλισης της Ένωσης.

              Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπάλληλοι των Διεθνών Οργανισμών που είναι ασφαλισμένοι στο ειδικό καθεστώς του εκάστοτε Οργανισμού απαλλάσσονται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ - και για τους δύο κλάδους ασφάλισης – σύμφωνα με την εγκ. 45/2011 εγκύκλιου του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας του ΟΑΕΕ (ανακαλουμένης της αρ. 44/16-5-07)

  • Ασφάλιση Υπηκόων Χωρών με Διμερείς Συμβάσεις

              Οι χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερείς Συμβάσεις Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλειας είναι οι παρακάτω:
 1. Με  Η.Π.Α.: Ισχύει από 1-9-1994 (Ν. 2186, ΦΕΚ 15/τ.Α'/8-2-1994 - Σχετ. η αρ. 69/07 εγκύκλιός μας)

 2. Με ΚΑΝΑΔΑ: Η αναθεωρημένη Συμφωνία ισχύει από 1-12-1997 (Ν. 2492, ΦΕΚ 83/τ.Α'/16-5-1997-   Σχετ. η αρ. 76/07 εγκύκλιός μας)                                    

3. Με ΚΕΜΠΕΚ: Ισχύει από 1-9-1983 (Ν.1317, ΦΕΚ 4/τ.Α'/11-1-1983 - Σχετ. η αρ. 76/07 εγκύκλιός μας)

4. Με ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Ισχύει από 1/10/08 (Ν. 3677, ΦΕΚ 140/τ.Α'/11-7-08 - Σχετ. οι αρ. 78/08 και 13/09 εγκύκλιοί μας)

5. Με ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Ισχύει από 1-5-1988 (Ν. 1602, ΦΕΚ 79/τ.Α'/18-6-1986 - Σχετ. η αρ. 16/09 εγκύκλιός μας

6. Με ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Ισχύει από 1-9-1988 (Ν.1553, ΦΕΚ 98/τ.Α'/24-5-1985 - Σχετ. η  αρ. 16/09 εγκύκλιός μας)                   

7. Με ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Ισχύει από 1-2-1995 (Ν.2259, ΦΕΚ 203/τ.Α'/5-12-1994 - Σχετ. η αρ. 16/09 εγκύκλιός μας)

8. Με ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ: Ισχύει από 1-3-1997 (Ν.2258, ΦΕΚ 202/τ.Α'/5-12-1994 - Σχετ. η αρ. 16/09 εγκύκλιός μας)

9. Με Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ: Ισχύει από 1-4-1994 (Ν.2185, ΦΕΚ 14/τ.Α'/8-2-1994 - Σχετ. η αρ. 26/09 εγκύκλιός μας)

 

  • Ιδιόμορφες Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλειας

            Είναι οι Συμφωνίες που ρυθμίζουν ορισμένα μόνο θέματα κοινωνικής ασφάλισης, με ειδικό τρόπο και για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

                Κατωτέρω παραθέτουμε μόνο τις Συμφωνίες που καλύπτουν θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ασφάλισης:

1. Με ΑΙΓΥΠΤΟ: Για μεταφορά εισφορών και συντάξεων. Ισχύει από 26-9-86 (Ν. 1595, ΦΕΚ 66/τ.Α'/19-5-1986).

       Η Διμερής Συμφωνία με την Αίγυπτο δεν εφαρμόζεται από ελληνικής πλευράς, από   09/06/05.                                                   

2. Με ΛΙΒΥΗ: Για μεταφορά εισφορών και συντάξεων. Ισχύει από 1-3-91 (Ν. 1909, ΦΕΚ 163/τ.Α'/30-11-1990) (η αναθεωρημένη).                                                                        

3. Με ΣΥΡΙΑ: Ισχύει από 1-3-2002 (Ν. 2922/2001, ΦΕΚ  135/τ.Α'/27-6-2001). ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ  και τους εξομοιούμενους με αυτούς. ΔΗΛ. ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

                            

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(έτος προσχώρησης)

            

 Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κάτωθι ηλεκτρονικές σελίδες (websites): 

- 'Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και κοινωνική πολιτική':

http://eur-lex.europa.eu/el/legis/latest/chap0510.htm

-‘Κοινωνική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση- τα δικαιώματα σας ανά χώρα’:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=el

-‘Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο Ε.Ε.-τα δικαιώματα σας στην κοινωνική ασφάλιση’:

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=el

 

-‘Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας σε εφαρμογή έξυπνων κινητών’: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el

- 'Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας- Moving in the EU- Your social security rights’:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el&videosId=2525&vl=en&furtherVideos=yes

-‘Moving within E.U.- Which country will pay my old-age pension?':

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I072535&videolang=en&sitelang=en

-‘Moving within E.U.- How does moving affect my right to unemployment benefit’:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I072295

- 'Moving within E.U.- Which country is responsible for your social security rights?’:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I071514

              Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας του ΟΑΕΕ (τηλ: 210 - 5285575, 210 - 5285577 – fax: 210 - 5236126).

 

  • Ασφάλιση υπηκόων τρίτων χωρών 


          Οι υπήκοοι τρίτων χωρών υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη σε αυτόν και είναι κάτοχοι αδειών παραμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή οι απασχολούμενοι με το εμπόριο, τις βιοτεχνίες και γενικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες με δική τους επαγγελματική στέγη, που διαθέτουν τον απαιτούμενο για κάθε περίπτωση εξοπλισμό και πιθανόν απασχολούν προσωπικό.

          Επίσης ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ κάτοχοι αδειών παραμονής για παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου π.χ. ραπτεργάτες, μεταφραστές και γενικώς απασχολούμενοι στις διαδικασίες παραγωγής και συσκευασίας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις αμειβόμενοι με το κομμάτι, εφόσον απασχολούν προσωπικό ή διατηρούν έδρα δραστηριότητας εκτός οικίας, έχουν εγγραφή στο Επιμελητήριο και δηλώνουν εισοδήματα Δ΄ πηγής και οι ιδιοκτήτες εκμεταλλευτές αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.