Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ασφάλιση

Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης (Αυτασφάλιση)

        Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος δικαιούνται υπό προυποθέσεις να  ζητήσουν με αίτησή τους να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους είτε μόνο στον Κλάδο Σύνταξης, είτε μόνο στον Κλάδο Υγείας, είτε και στους δύο Κλάδους.