Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021

 
 
Δελτίο Τύπου : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

                                                                Αθήνα,  4 - 06 -2014

                                                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, σε σχέση με δικαστική απόφαση για την απονομή σύνταξης ενημερώνει τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ, ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις που ο ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων Οργανισμός σε συντάξεις που απονέμονται με επιλογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, η σχετική απόφαση συμμετοχής εκδίδεται μετά την ολοσχερή εξόφληση.

2. Με την διαπίστωση των προβλημάτων που ανέκυπταν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, το Δ.Σ του Οργανισμού, ήδη από το 2008, απεφάσισε, ότι θα πρέπει να γνωστοποιείται ολόκληρος ο χρόνος αποδεδειγμένης επαγγελματικής απασχόλησης, έστω και εάν για κάποιο χρονικό διάστημα δεν έχουν καταβληθεί εισφορές, με σκοπό και μόνο, τον καθορισμό του αρμόδιου για την κρίση και την απονομή της σύνταξης Φορέα, όμως για τον υπολογισμό  του ποσού της σύνταξης θα γνωστοποιείται μόνο ο πληρωμένος χρόνος.

3. Σε υλοποίηση της απόφασης αυτής, εκδόθηκε η υπ΄αρ. 62/2008 εγκύκλιος του ΟΑΕΕ, η οποία είναι μονίμως αναρτημένη στο δικτυακό τόπο  του Οργανισμού.

4. Η αναφερόμενη σε Δελτία Τύπου που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν, δικαστική απόφαση, κοινοποιήθηκε και είναι σε γνώση του ΟΑΕΕ από τον Δεκέμβριο του 2013. Αφορά προσφυγή με χρονολογία 2 Οκτωβρίου 2007 δηλαδή πριν την εφαρμογή της ως άνω εγκυκλίου. Ακριβώς δε, επειδή ο ΟΑΕΕ, από το 2008 εφαρμόζει, με δική του πρωτοβουλία, τα αναφερόμενα στην δικαστική απόφαση, δεν προχώρησε σε άσκηση έφεσης κατ' αυτής.

5. Συνοπτικά λοιπόν, ο ΟΑΕΕ, για τις περιπτώσεις που είναι συμμετέχων Φορέας, ήδη από το 2008, γνωστοποιεί στον Φορέα απονομής σύνταξης, μόνο τον πληρωμένο χρόνο.