Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021

 
 
Μήνυμα προς τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ


Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ σε περίπτωση εισαγωγής για νοσηλεία σε συμβεβλημένες με τον Οργανισμό Ιδιωτικές Κλινικές καλύπτονται στη ΒΑ΄ θέση , χωρίς καμία συμμετοχή τους στις δαπάνες νοσηλείας.

Προς τούτο, επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να υπογράφουν κατά την εισαγωγή τους σε αυτές, κανένα συμφωνητικό (Υπεύθυνη Δήλωση ) για την ανάληψη των επιπλέον δαπανών νοσηλείας πέραν αυτών του κρατικού τιμολογίου που αποζημιώνει ο Οργανισμός σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπογραφείσες συμβάσεις.